Veel gestelde vragen over de teken-app Donorwet

Ik ga tekenen voor een referendum over de Donorwet. Welke gegevens verwerken jullie van mij?

We verwerken uitsluitend gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Het gaat om:

  • voor- en achternaam;
  • adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
  • geboortedatum en -plaats;
  • handtekening
  • e-mailadres

Aan wie verstrekken jullie de gegevens die ik invul?

We verstrekken deze gegevens uitsluitend aan de Kiesraad. De gegevens worden alleen op papier aan de Kiesraad verstrekt, niet in digitale vorm.

Hoe lang bewaren jullie deze gegevens?

We bewaren de gegevens zolang als dat nodig is voor het doel: het inleveren van voldoende geldige verzoeken voor een referendum over de Donorwet. De inleverdatum voor het indienen van definitieve verzoeken is op of omstreeks 17 juni 2018. Dat betekent dat alle persoonsgegevens nà het inleveren bij de Kiesraad, dus op of omstreeks 17 juni 2018, vernietigd worden.

Kan ik mijn toestemming ook intrekken?

Ja, daar werken we aan. Binnenkort kun je je toestemming net zo gemakkelijk weer intrekken, als je ‘m hebt gegeven.

Waarom hebben jullie mijn e-mailadres nodig? Jullie gaan me toch niet spammen?

Nee, we gaan je zéker niet spammen! We zullen je e-mailadres alleen voor deze campagne gebruiken. Daarna vernietigen we alle gegevens.

Privacyverklaring teken-app Donorwet

Algemeen

Stichting GeenPeil verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting GeenPeil
De Noord 25
6001 DA Weert
KvK-nummer: 64965317
E-mail: campagne@geenpeil.nl

De doelstelling van Stichting GeenPeil is opgenomen in artikel 2 van de statuten van Stichting GeenPeil en luidt als volgt:

a) het stimuleren en ondersteunen van een democratisch proces;
b) het succesvol organiseren van een referendum door middel van het stimuleren en succesvol maken van diverse initiatieven;
c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met haar doelstelling beoogt Stichting GeenPeil het algemeen belang te dienen.

Stichting GeenPeil heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3 lid 6 van de statuten. Stichting GeenPeil heeft geen personeel in dienst.

Persoonsgegevens in de teken-applicatie Donorwet

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegeven in de teken-applicatie Donorwet is het verwerken (o.a. verzamelen en inleveren) van voldoende geldige inleidende en definitieve verzoeken krachtens artikel 2 van de Wet raadgevend referendum tot het houden van een referendum over Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. Ook de-mailadressen worden uitsluitend voor dit doel verwerkt.

Grondslag

Stichting GeenPeil verwerkt deze gegevens op basis van je toestemming.

Categorieën persoonsgegevens

Stichting GeenPeil verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam;
  • adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
  • geboortedatum en -plaats;
  • handtekening
  • e-mailadres

Ontvangers

Stichting GeenPeil verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan de Kiesraad, Zurichtoren, Muzenstraat 85, 2511 WB te Den Haag. Stichting GeenPeil verstrekt de gegevens op papier aan de Kiesraad, niet digitaal.

Géén koppelingen met andere bestanden, géén doorgifte, géén geautomatiseerde besluitvorming.

De gegevens worden niet aan andere bestanden gekoppeld. De gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

Stichting GeenPeil bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor het verwerken van voldoende geldige inleidende en definitieve verzoeken krachtens artikel 2 van de Wet raadgevend referendum tot het houden van een referendum over Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. Op basis van de termijnen in de Wet raadgevend referendum moeten alle verzoeken op of omstreeks 17 juni 2018 zijn ingeleverd. Dat betekent dat alle persoonsgegevens nà het inleveren bij de Kiesraad, dus op of omstreeks 17 juni 2018, vernietigd worden.

Rechten uitoefenen

Je hebt het recht om schriftelijk aan Stichting GeenPeil te vragen of wij persoonsgegevens van je verwerken. Als Stichting GeenPeil gegevens van je verwerkt en deze gegevens onjuist zijn, dan kun je Stichting GeenPeil verzoeken om je gegevens te wijzigen of aan te vullen. Als je vindt dat Stichting GeenPeil deze gegevens niet meer mag verwerken, dan kun je ons verzoeken de gegevens te verwijderen. Stuur je verzoek samen met een kopie legitimatiebewijs naar campagne@geenpeil.nl. Je krijgt dan binnen vier weken te horen of wij aan je verzoek kunnen voldoen. Binnenkort kun je je toestemming ook via de app weer intrekken. Je kunt per 25 mei 2018 ook bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Stichting GeenPeil. Kijk voor meer informatie op de site van de AP.

Contact

Heb je nog vragen, tips of ideeën? Wij horen het graag via campagne@geenpeil.nl!

Dit document is vastgesteld op 3 april 2018.